MAY MÀ CÓ ANH

May mà có anh...
Nên bu
i chiu không c̣n cô qunh
Khi bóng hoàng hôn làm t
i c chân tri
Có ngườ
i mi ngày vn ngi đi sao rơi
Ch
mong nht li mt n cười đă mt

May mà có anh...
Nên lúc bu
n c̣n b vai đ khóc
Gi
t nước mt va lăn được lau nh d dành
Có n
i nim nào em hăy k cho anh
Trong đôi m
t đó là yêu thương chân tht

May mà có anh...
Nên không c̣n cô đơ
n quay qut
Vá l
i mnh tim này nt rn mt ln
Quên hế
t mun phin cho dĩ văng qua nhanh
Em s
t́m li gic mơ thi con gái

May mà có anh...
Nên cu
c đi c̣n d thương biết my
Nên thế gian này c̣n th
y bóng ca thiên đường...